Samfunnsansvar uten effekt i utviklingsland

Norske bedrifters tiltak i utviklingsland innen området samfunnsansvar er lite relevante og lite effektive i forhold til hovedproblemene landene står overfor. I dag er det stort sett frivillig for bedrifter om de vil være etiske eller ikke.  " Vi trenger en offentlig politikk som gjør det kostbart å drive uetisk," sier Ivar Kolstad, seniorforsker på CMI som har  ledet  en studie av norske bedrifters CSR aktiviteter i utviklingsland. Hvordan gjøre gode ting bedre? Norske bedrifters CSR aktiviteter i utviklingsland

Norske bedrifter opererer i en rekke utviklingsland, hvor problemer med fattigdom, dårlig styresett og brudd på menneskerettigheter ofte er store. I denne typen land stilles man overfor store utfordringer knyttet til bedrifters samfunnsansvar, eller CSR (corporate social responsibility). En studie  av forskerne Ivar Kolstad og Arne Wiig ved CMI, har sett nærmere på norske bedrifters CSR-aktiviteter i fire utvalgte utviklingsland; Angola, Kina, Nepal og Brasil.

Studien viser at bedriftene ikke gjør de rette tingene. Norske bedrifter har en lang rekke velmenende CSR aktiviteter  i de fire landene. Men tiltakene forholder seg bare i liten grad til de sentrale utfordringer i hvert av landene. Styresettproblematikk i Angola eller menneskerettighetsspørsmål i Kina omfattes ikke av bedriftenes aktiviteter .  

Utformingen av  tiltakene gjør dem også ineffektive i forhold til å fremme utvikling. Bedriftene forholder seg i liten grad til nasjonale myndigheter og deres planer for utvikling. Det gjøres lite eksplisitt behovsvurdering som grunnlag for bedriftenes CSR aktiviteter. Utviklingseffektene bedriftene mener deres CSR-aktiviteter har, er stort sett udokumenterte, og bedriftene har lite fokus på å dokumentere dem.

Fredag legger regjeringen fram en Stortingsmelding om samfunnsansvar. Skal man få selskaper til å opptre bedre i utviklingsland, sier Kolstad, må man gjøre det i deres interesse å forbedre sin aktivitet innen CSR området. Staten kan for eksempel bruke sin eiermakt og innkjøpsmakt til å påvirke bedriftenes økonomiske rammevilkår, for å drive frem mer ansvarlige bedrifter, hevder Kolstad.  Eksisterende politikk på området gjør det stort sett frivillig for bedrifter å utvise samfunnsansvar, og bidrar derfor ikke til å ansvarliggjøre dem.

For mer informasjon, kontakt Ivar Kolstad 55574239 eller 99609730