I oktober 2001 felte en USA-ledet invasjon Taliban-regimet i Afghanistan. Målet for det internasjonale engasjementet var å opprette en ny samfunnsorden i landet. Ti år etter er lite forandret til det bedre. I dag er Afghanistan et land preget av mange krigsherrer og svake institusjoner. Lokale militser slåss seg imellom om makt, narkotikaproduksjon og veier.

I boken When More is Less: The International Project in Afghanistan, som nå utgis på norsk som Eksperimentet Afghanistan. Det internasjonale engasjementet etter Taliban-regimets fall, tegner Astri Suhrke, seniorforsker ved Chr. Michelsens institutt, et tydelig bilde av hvorfor det internasjonale prosjektet har mislykkes i å skape en ny politisk og sosial orden i Afghanistan.

Avhengighetsstaten
Med den militære invasjonen av Afghanistan fulgte samtidig et fredsbyggende oppdrag. Landet skulle reformeres på alle fronter. Til dette gjenoppbyggingsprosjektet trengtes det penger, og FNs bistandsorganer, giverlandene og private bistandsorganisasjoner fikk et nytt marked. I dag stammer fremdeles 85-90 prosent av inntektene til den afghanske staten fra bistand.

-Vi har skapt en stat som er helt avhengig av eksterne kilder. Ett resultat er at parlamentet ikke har reell makt over budsjettet. De viktige politiske relasjonene er  mellom den afghanske regjeringen og eksterne støttespillere, ikke mellom regjeringen og det afghanske folket, sier Suhrke.

Hun peker også på at USA betaler lønninger og drift av den afghanske hæren, mens andre giverland, og spesielt EU, betaler for det afghanske politiet. Suhrke betegner situasjonen som en felle både afghanerne og det internasjonale samfunnet vil ha vansker med å komme seg ut av nå som ansvaret for sikkerheten skal overføres til afghanske myndigheter. Hvordan skal da det militære og politiet finansieres?

Hvorfor gikk det så galt?
Etter hvert ble det tydelig at utviklingen i Afghanistan ikke gikk i ønsket retning. Verken staten eller administrasjonsapparatet fungerte uten sterk internasjonal støtte, og korrupsjon ble stadig mer utbredt. De internasjonale støttespillerne prøvde å løse problemene ved å involvere seg enda sterkere.

-Problemet var at behovet for stadig større kontroll og raske resultater, fortrengte  mulighetene for reellt lokalt eierskap og lokal styring, og misnøyen og skepsisen blant afghanerne økte. Det internasjonale engasjementet ble et umulig prosjekt fordi det ble stadig større og mer invaderende. Det skapte afghanske motreaksjoner i tillegg til at Taliban-opprøret økte i omfang og intensitet, sier Suhrke. Retorikken om at afghanerne selv skulle styre prosessen var overveldende, men i realiteten var det umulig for dem å sitte i førersetet, sier hun.

Med en afghansk stat som så tydelig var avhengig av utenlandske interesser, ble det også vanskelig for regjeringen å opprettholde legitimitet. En ’ond sirkel’ av avhengighet og manglende legitimitet oppsto.

I 2003 overtok NATO kommandoen for innsatsen i Afghanistan, og det gikk enda mer internasjonal prestisje i prosjektet. Det ble vanskeligere å trekke seg ut uten å kunne vise til en form for seier.

Mange kritiske røster har hevdet at engasjementet i Afghanistan slo feil fordi det internasjonale samfunnet ikke gikk inn med nok styrke i den første fasen etter 2001. Suhrke argumenterer for at det var det motsatte som var kjernen til problemet. Det internasjonale engasjementet var for stort, for overveldende og for inngripende. Hun beskriver et internasjonalt samfunn som ble dypere og dypere engasjert etter hvert som problemene tårnet seg opp, men som ikke klarte å snu utviklingen.

-Vi mistet av syne at vi var en del av problemet, ikke løsningen.

Trenger spillerom
Ifølge Suhrke trenger afghanerne tid til å selv stake ut veien for et fredelig og velfungerende Afghanistan.

-Afghanerne må få politisk spillerom til å finne en maktbalanse de kan leve med. Tilbaketrekkingen kan ikke bare omfatte militære styrker, den må også foregå på et politisk plan, sier hun.

USA og NATO har satt 2014 som mål for tilbaketrekking av sine kampstyrker. Samtidig er det forsøk på forhandlinger, men ingen sterke tegn til fremgang. Suhrke understreker at tilbaketrekkingen må være en gradvis prosess, og at en eventuell fredsløsning også er avhengig av Afghanistans naboer.

Samtidig er det klart at overgangen fram til 2014 og perioden etterpå vil bli vanskelig. Det råder stor usikkerhet omkring finansieringen av sikkerhetsstyrkene, kontroll over militser, disiplinen i hæren, utsiktene for programmer i helse og utdanningssektoren som har vært vellykket, og tvil om hvordan store deler av statsapparatet vil fungere dersom internasjonal bistand og teknisk assistanse reduseres. Bare i Finansdepartementet, for eksempel, er i dag kjernestaben på rundt 370 personer helt eller fullstendig lønnet av internasjonal bistand. I bakgrunnen ruver frykten for at den nåværende krigen vil bli etterfulgt av en mer lokalisert, men intens konflikt der de ulike etniske gruppene vil stå mot hverandre.  

Til tross for problemene som har tårnet seg opp i Afghanistan, mener Suhrke likevel at det internasjonale samfunnet har lært av erfaringene.

-I Libya har USA og NATO som helhet vært langt mer forsiktige. Man innså at lederskapet reelt sett må plasseres hos libyerne selv, sier hun.

Publications

Book | 2011

Eksperimentet Afghanistan: Det internasjonale engasjementet etter Taliban-regimets fall

Etter 2001 skulle landet gjenoppbygges etter langvarig strid og sosiale omveltninger, og omskapes til et fredelig, demokratisk og moderne samfunn. Slik gikk det ikke.  Hvilke krefter formet dette ambisiøse prosjektet...
Astri Suhrke (2011)
Oslo: Spartacus 333 p.
Book Chapter | 2011

Exogenous state-building: The contradictions of the international project in Afghanistan

In the contemporary writing on state-building in post-conflict situations, remarkably little attention is paid to what it takes to build a state. There is much advice on policy priorities and...
Astri Suhrke (2011)
in Whit Mason, ed.: The rule of law in Afghanistan. Missing in inaction. Cambridge: Cambridge Univ. Press pp. 225-248
Book Chapter | 2011

From conflict to peace-building

Astri Suhrke and Torunn Wimpelmann Chaudhary (2011)
in Peter Burnell, Vicky Randall and Lise Rakner (eds.): Politics in the developing world. 3rd. ed.. Oxford: Oxford Univ. Press pp. 241-256
Book Chapter | 2011

Promoting women's rights in Afghanistan: The ambiguous footprint of the West

The critique of the Liberal Peace is based on the assumption that Western countries attempt to impose ‘their’ values and models on war-torn countries. In reality, however, the effects of...
Torunn Wimpelmann Chaudhary, Orzala Ashraf Nemat and Astri Suhrke (2011)
in Susanna Campbell, David Chandler and Meera Sabaratnam, eds.: A liberal peace? The problems and practices of peacebuilding. London, New York: Zed Books pp. 106-120
Edited Book | 2012

The peace in between. Post-war violence and peacebuilding

This volume examines the causes and purposes of 'post-conflict' violence. The end of a war is generally expected to be followed by an end to collective violence, as the term ‘post-conflict’...
Astri Suhrke, Mats Berdal (2012)
London/ N.Y.: Routledge 335 p.
Book | 2011

When more is less. The international project in Afghanistan

The Western-led efforts to establish a new post-Taliban order in Afghanistan are in serious trouble, and in this book Astri Suhrke sets out to explain why. She begins with the...
Astri Suhrke (2011)
New York/London: Columbia/Hurst 293 p.
Book Chapter | 2009

Afghanistan: Justice sector reform

Astri Suhrke and Kaja Borchgrevink (2009)
in Ed. by Edward Newman, Roland Paris and Oliver P. Richmond: New perspectives on liberal peacebuilding. Tokyo: United Nations Univ. Press, pp. 178-200
Book Chapter | 2009

Democratizing a dependent state: The case of Afghanistan

Astri Suhrke (2009)
in Wolfgang Merkel and Sonja Grimm (Eds.): War and democratization. Legality, legitimacy and effectiveness. London/N.Y.: Routledge pp. 174-192