Nokon typar av bistand er mindre synleg enn andre. I ei tid med auke i humanitære kriser og mindre tilgang til internasjonal økonomisk støtte vert lokale løysingar viktigare. Alle muslimar har ei årleg plikt å gje 2,5 prosent av si formue, zakat, til dei som treng det meir enn dei sjølve. Mykje av støtta går direkte frå gjevar til mottakar, men noko vert kanalisert gjennom lokale og internasjonale organisasjonar og no òg FN. Den islamske utviklingsbanken anslår den årlege verdien av denne støtta til nærare 3000 milliardar kroner.