Begrepet om rettferdighet er et av de eldste i etikken og den politiske filosofien. Det er også et av de første normative begrepene vi lærer oss som barn. Alle er "for" rettferdighet. Du skal lete lenge etter noen som vil si at de er "mot" rettferdighet. På et generelt nivå er derfor dette ukontroversielt. Vanskene oppstår ikke før man forsøker å spesifisere og presisere hva man legger i begrepet.

Riktignok kan det kanskje sies å være en vag kjerne som de fleste kan enes om, og som muliggjør at man kan bruke samme uttrykk om alle disse oppfatningene, men så snart man forsøker å presisere og spesifisere uttrykket, melder uenigheten seg raskt. Rettferdighet er hva W.B. Gallie kalte et "essentially contested concept", altså et begrep som i sitt vesen innbyr til stridigheter.

For å klargjøre rettferdighetsbegrepet vil vi trekke inn beslektede begreper som bl.a. "likhet", og se på hvilke former for likhet og ulikhet som av de fleste oppfattes som rettferdige eller urettferdige. Vi vil også ta for oss ulike teorier om rettferdighet, med vekt på arbeidene til John Rawls, Ronald Dworkin og Amartya Sen. Foredraget munner ut i en påstand om at det ikke finnes én perfekt sosial rettferdighet som vi alle rasjonelt vil kunne enes om fordi rettferdighet er et pluralistisk begrep med mange dimensjoner som ikke kan reduseres til ett enkelt ideal.

Lars Fr. H. Svendsen er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han har blant annet utgitt bøkene «Kjedsomhetens filosofi» (1999), «Kunst» (2000), «Ondskapens filosofi» (2001), «Mennesket, moralen og genene» (2001), «Hva er filosofi» (2003), «Mote» (2004), «Frykt» (2007), «Arbeidets filosofi» (2011) og «Frihetens filosofi»(2013). Bøkene hans er oversatt til 26 språk.

Let's Be Fair er en arrangementsserie i Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling våren 2014. Formålet med arrangementsserien "Let's Be Fair" er å utfordre etablerte oppfatninger av hva som er rettferdig. Hva betyr rettferdighet for vårt syn og forskning på økonomisk vekst, helse, bistand, samfunnsutvikling og fordeling?

I løpet av våren 2014 vil noen av Norges fremste forskere innen en rekke disipliner (økonomer, samfunnsvitere, medisinere, jurister og filosofer) som arbeider med temaet "rettferdighet" i sin forskning besøke Bergen ressurssenter. Alle arrangement er gratis og åpne.