Odd-Helge Fjeldstad er utdannet kjemiingeniør og samfunnsøkonom (cand.polit). Fjeldstad har vært forsker ved CMI i 15 år, og er nå forskningsleder og direktør for U4 Anti-corruption Resource Centre. Han har blant annet jobbet i A/S Jotungruppen og ved Stiftelsen for Samfunns og Næringslivsforskning ved NHH. Han har hatt forskningsopphold ved University of Warwick og ved flere universiteter i Afrika, bl.a. University of Cape Town, University of Dar es Salaam og Makerere University.

Tax evasion and fiscal corruption. Essays on compliance and tax administrative practices in East and South Africa.

Denne avhandlingen bidrar til økt kunnskap om disse fenomenene i tre afrikanske land: Tanzania, Uganda og Sør-Afrika. Avhandlingen består av tre deler. Del 1 belyser faktorer som bestemmer folks skatteatferd, og er basert på spørreundersøkelser i kommuner i Tanzania og Sør-Afrika. Resultatene viser at måten skatter og avgifter blir innkrevd på, har stor innvirkning på folks betalingsvilje. Utstrakt bruk av makt og tvangsinnkreving gjennom veisperringer og militarisering av skatteadministrasjonen, bidrar til økt skattemotstand. Del 2 fokuserer på hvilke faktorer som bestemmer graden av skjønnsmessig tvang og maktutfoldelse ved skatteinnsamling. Analysen viser at forhandlingstyrken mellom valgte politikere og byråkratiet er bestemmende for graden av makt som benyttes ved oppkreving. Del 3 fokuserer på erfaringer med reformer av skattedirektoratene i Tanzania og Uganda. Studien viser at systemisk skatteunndragelse og korrupsjon har sammenheng med sosiale relasjoner og forpliktelser. Uformelle nettverk overstyrer de formelle byråkratiske strukturene og posisjonene. Konsekvensen er at reformer for god offentlig finansforvaltning blir underminert. Avhandlingen konkluderer med at økt skattevilje vil avhenge av tiltak som bidrar til bedre relasjoner mellom skattebetalere og administrasjon. Myndighetenes troverdighet når det gjelder bruken av skattepengene og bekjempelse av korrupsjon er særlig viktige i denne sammenhengen.