Den korrupte stat: antropologien om den sørasiatiske stat

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:

24. april 2008, kl 15:15
Oppgitt emne: "Corruption in South Asia: Comparative anthropological perspectives"
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
25. april 2008, kl 10:15, Ulrike Phils hus, Professor Keysersgt. 1

Doktorgradsavhandlingen fokuserer Tone Sissener på utviklingen og betydningen av stat i Sør-Asia. Studien er en bredt anlagt analyse av maktgrunnlaget for den moderne stat fra tiden med britisk herredømme i Sør-Asia og frem til dagens Bangladesh. Ved hjelp av historiske og empiriske eksempler diskuteres det hvordan staten oppstår, hvordan den kommer til syne i ulike situasjoner, hvilke formell rolle den spiller og dens sosiale innflytelse. Med utgangspunkt i teorier om stat og sosial kontroll slik disse er beskrevet av Max Weber og Michel Foucault, utfordres perspektiver på staten som enhetlig og overordnet eller totalt flytende og fragmentert. I avhandlingen argumenteres det for en tilnærming som åpner for mangfoldet av statlige manifesteringer i stedet for å behandle staten som noe som lar seg definere en gang for alle, eller ikke i det hele tatt.

Allerede fra 1700-tallet under britisk handelsvirksomhet i India, og før landet formelt etablerte seg som en kolonimakt, begynte ideen om den moderne stat å ta form. Britiske handelsfolk i India innså at det var nødvendig også å involvere seg politisk og militært for bedre å tjene sine handelsinteresser. Med et voksende britisk herredømme fulgte mer administrasjon og større krav til spesialisering. Avhandlingen diskuterer hvilken betydning den britiske statsutøvelsen fikk, og fortsatt har for dagens Bangladesh. Teoretisk argumenteres det for at staten ikke bare eksisterer som et ideologisk bakteppe, men også som konkrete strukturelle og sosiale begrensinger. De strukturelle begrensningene kommer særlig til uttrykk i statlige seremonier, og i andre sammenhenger tilrettelagt av staten, hvor alt og alle har sin plass avhengig av posisjon i et statlig system. De sosiale begrensningene knytter seg til hvilken plass staten har i folks daglige gjøremål. Staten fremholdes altså både som historisk produserte strukturelle begrensninger, og som sosialt betingede pågående prosesser. Sammenhengen staten kommer til syne i er derfor viktig for analysen av hva staten er. Datamaterialet for doktorgradsavhandlingen er innsamlet over en periode på omtrent tolv måneder mellom 2001 og 2003 i distriktene Dinajpur i nord og Chittagong sør i Bangladesh.