'Concept-paper' for Norad. Med utgangspunkt i et bydels- eller landsbynivå skal paperet gi innblikk i hvordan vanlige folk opplever og forholder seg til forskjellige tjenester som tilbys, hvor bistand spiller en rolle. Det kan være offentlige tjenester hvor offentlig bistand inngår, programmer i direkte regi av givere og det kan være virksomhet som er drevet av frivillige organisasjoner, ideelle stiftelser eller kirkesamfunn.  

Hensikten er å få fram hvordan ”vanlige folk” i landsbyen eller byen ser på givere og ulike organisasjoner og på hvordan bistanden er organisert, ut fra deres egne behov og ønsker, og deres muligheter for å være representert og å medvirke eller påvirke. I denne sammenheng bør studien også få frem at bistanden og ”bistands-arkitekturen” kan oppleves forskjellig blant ulike grupper i lokalsamfunnet, og være på ulike tematisk områder. 

Formålet med studien er å få mer kunnskap om hvorledes målgruppene som vi prøver å nå opplever og forholder seg til de tjenester som er rettet mot dem og de offentlige og private organisasjoner som skal formidle bistanden.

Recent CMI publications: