Notatet behandler en del prinsipielle poenger som er vesentlige når fordelingsvirkninger av offentlige prosjekter i utviklingsland drøftes. Det teoretiske grunnlaget for velferdsfunksjonen forsøkes klargjort, og de teoretiske problemene knyttet til etableringen av en velferdsfunksjon drøftes med utgangspunkt i diskusjonen om individers nytte kan måles eller ikke. Alternative fordelingsmessige vurderingskriterier, bl.a. Rawls rettferdighetsprinsipp, blir belyst. Avslutningsvis drøftes spørsmålet om hvordan man i praktisk analysearbeid kan ta hensyn til fordelingsvirkningene.

Odd-Helge Fjeldstad

Research Professor, Coordinator: Tax and Public Finance

Recent CMI publications: