Dette notatet gir ein gjennomgang av universitets- og forskingssektoren i Sør-Afrika. Hovudutfordringane for universiteta i eit nytt og demokratisk Sør-Afrika blir identifisert, og forskingas rolle og organisering av denne blir vurdert. Til slutt gir notatet ein diskusjon av kva rolle norske universitet og utanlandsk støtte kan ha etter at den akademiske boikotten er heva.