Ole Frithjof Norheim

Det norske forskningsmiljøet på globale helse er svært tilfreds med Stortingsmeldingens krystallklare budskap om at norsk politikk for global helse skal være kunnskapsbasert. Vi har vel knapt sett en melding på det utviklingspolitiske området som i den grad vektlegger betydningen av kunnskap for god politikk. Dette er ikke bare musikk i ørene på forskerne. Det er viktig også på et dypere plan. Utviklingspolitikken, og ikke minst engasjementet på helseområdet, preges av mange gode intensjoner. Det er bra, men faren er at vi blir blinde for det som ikke fungerer etter hensikten. Det er en høyst menneskelig egenskap å undervurdere svakheter og feil ved det vi ønsker skal lykkes. Derfor er meldingens tydelige budskap om å satse på forskningsbasert kunnskap så grunnleggende for å lykkes i å nå målsettingene, på helseområdet så vel som på andre områder i utviklingspolitikken.

Meldingen beskriver en rekke tiltak av stor betydning for å løse de globale helseutfordringene. I dette korte notatet konsentrerer vi oss noen områder som bør klargjøres og styrkes ytterligere.

Politikken må bygge på at helse i første rekke et individuelt gode, ikke et globalt fellesgode

Ottar Mæstad

Research Professor / Special Adviser, Director Development Learning Lab