Dette prosjektet vil se på norske bedrifters CSR virksomhet og utfordringer i fire utvalgte utviklingsland: Kina, Nepal, Angola og Brasil. Prosjektet vil bygge på eksisterende forskning ved CMI om bedrifters samfunnsansvar og korrupsjon. Det består av en deskriptiv kartlegging av norske (eventuelt andre nordiske) bedrifter som har aktiviter i landene med analytisk fokus på hvordan de håndterer sentrale CSR relaterte utfordringer. I en utviklingskontekst er det spesielt interessant å se nærmere på hva bedrifter kan og bør gjøre for å fremme utvikling i de landene de opererer i, gitt de politiske og institusjonelle rammene de befinner seg i. Prosjektet har som formål å gi innspill til den forestående stortingsmeldingen om bedrifters samfunnsansvar.