Rapporten skal kartlegge norske institusjoner og forskere som jobber med kjønn og utviklingsspørsmål innen emner som godt styresett, energi, miljø, fred og forsoning, rettigheter, helse, migrasjon, utdanning, statistikk og metode. Kartleggingen er i hovedsak basert på informasjon om forskere, forskningsprosjekt og nyere publikasjoner som er tilgjengelig på nettet. Gjennomgangen viser at det er personer med kompetanse på kjønn og likestilling i utviklingsforskning ved alle universitetene. Forskningsspesialisering på kjønn og likestilling i utviklingsforskning er imidlertid svakt institusjonelt forankret, noe som kommer til uttrykk ved at forskningsmiljøene på feltet er små og at det ikke er egne stillingshjelmer knyttet til dette spesialfeltet. Dette fører til svakere akademisk satsing på metodisk og teoretisk utvikling av kunnskapsfeltet kjønn og utvikling.