مذاکرات آتش بس در کدام زمان و چگونه صورت میگیرد وعناصربنیادی آن کدام ها اند؟ این رهنمود عناصر بنیادی ۲۶۷ موافقتنامه های آتش بس مندرج بانک اطلاعاتی که بین سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۵ ، امضاء شده اند را به بررسی میگیرد .
Report on ceasefire arrangements translated into Dari courtesy of the United State Institute for Peace (USIP).