Denne rapporten tar for seg partnerskap mellom norske frivillige organisasjoner og norske bedrifter. Partnerskap innebærer et mer forpliktende samarbeid for å nå felles sosiale mål enn tradisjonelt sponsorsamarbeid. Partnerskap har i de senere år blitt fremhevet av sentrale aktører i internasjonal bistandsdebatt som veien å gå for en mer bærekraftig utvikling. Dette gjelder særlig partnerskap som involverer myndighetene i mottakerland (tri-sektorale partnerskap). Kartleggingen som er foretatt for denne studien viser at samarbeidet mellom organisasjoner og bedrifter i Norge fortsatt er preget av sponsortenkning. Interessen for partnerskap er imidlertid økende. Press fra forbrukere og investorer bidrar til at bedrifter blir mer opptatt av å vise sosial ansvarlighet, og organisasjonene ser nye muligheter for inntekter og nye kanaler for innflytelse. I rapporten blir partnerskapene kategorisert ut fra partenes målsetninger for samarbeidet og måten samarbeidet foregår på: prosessorienterte-, prosjektorienterte,- og produktorienterte partnerskap. Miljøorganisasjonen Bellona har nådd lengst i arbeidet med prosess- og produktorienterte partnerskap, mens partnerskap knyttet til bistand i stor grad er prosjektorienterte. Et hovedfunn i undersøkelsen er at det foregår lite samarbeid mellom norske organisasjoner og norske bedrifter i sør. Et slikt samarbeid vil kunne ha positive synergieffekter i forbindelse med den pågående avbindingen av bistand samt økende fokus på næringsutvikling i mottakerland.

Recent CMI publications: