Kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet blir ofte sett på som en transformerende faktor for å styrke deres stilling, bidra til økt velferd gjennom høyere inntekt og redusere ulikheter. Etiopias voksende fabrikkindustri står sentralt i landets plan for økt økonomisk vekst og jobbskaping, og kvinners arbeidsdeltakelse er spesielt trukket frem i denne sammenhengen. Vi rapporterer fra en studie der vi undersøker den kausale effekten av å få en jobb i fabrikkindustrien i Etiopia på kvinners inntekt, helse og tilfredshet. Vi finner at en fabrikkjobb gir lav inntekt, men på grunn av få alternative arbeidsmuligheter, tjener fabrikkansatte mye mer enn en sammenlignbar kontrollgruppe. Videre finner vi noe negativ effekt på helse, men ingen effekt på generell tilfredshet. En stor utfordring i fabrikkindustrien er at mange av de ansatte slutter i jobben etter kort tid. Vi finner at blant 620 nyansatte, var bare 251 ansatt etter syv måneder. Flesteparten av de som sluttet ble arbeidsledige og mange gikk uten inntekt i lengre perioder. Hva er det som får så mange kvinner til å avslå en slik mulighet? Vi finner at lavt lønnsnivå, lange arbeidsdager og belastende arbeidsmiljø er hovedårsakene til høyt gjennomtrekk av ansatte i fabrikkindustrien i Etiopia. Så lenge ikke lønnsnivået økes og arbeidsmiljøet forbedres vil fabrikkindustrien neppe ha den transformerende virkningen mange håper på.