Forskning på oppdrag har fått et betydelig omfang hvor universiteter, høgskoler og instituttsektoren er involvert. Massemedia har avdekket uheldige sider ved denne forskningstypen, f.eks. at oppdragsgivere i kraft av å være finansieringskilde på utilbørlig vis har påvirket resultatene eller gått ut over sin rolle ved å legge sterke føringer på oppdragstakerne m.h.t. teoretisk opplegg og metode. Anbudsregimet gir lite rom for dialog i så måte. Dette reiser viktige forskningsetiske utfordringer som drøftes her.

Recent CMI publications: